Menü

Bursa Evliyaları

[td_block_big_grid_fl_5 category_id=”305″ sort=”random_posts”]

Bursa Evliyaları

Emir Sultan    Üftade Hazretleri     Akbıyık Sultan    Abdullatif Kudsi    Geyikli Baba     Molla Fenari
İsmail Hakkı Bursevi     Molla Hüsrev     Molla Hayali     Hüsameddin Bursevi     Eskici Mehmet Dede     Tezveren Sultan     Veysel karani Makamı     Abdal Murat     Yunus Emre -makam     Aşık Yunus     Şeyh Ahi Mahmud Efendi    Molla Arap     Pir Emir Sultan     Başçı İbrahim Efendi     Mehmet Salih Dede     Cununi Ahmet Dede     Abdal Mehmed     Vani Mehmet Efendi     Abdal Musa Baba     Seyyid Nasır     Alaeddin Ali Aksarayi     Alaeddin Ali Fenari     Üç Kuzular     Hoca Taşkın     Kutup İbrahim Efendi     Acem Reis     Açıkbaş Mahmut Efendi     Hikmeti Mehmet Efendi     Süleyman Çelebi     Mecnun Dede      Sofu Dede     Pehlivan Dede     Güranlı Türbesi     Ethem Dede      Elmas Dede     Ebu İshak Kazeruni     Arap Dede      Okcu Baba     Köpüklü Dede   Çekirge Sultan     Hasırpuş Dede     Gözedeci Dede

Mustafa Kemal Paşa Evliyaları

Şeyh Abdülaziz Dağıstani

Hoca Taşkın (k.s.)

Bursa – Emirsultan cami ile Yeşil Türbe’nin arasında yer alan Hoca Taşkın camiinin yanına defnedilmiştir. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında yaşamış ve Molla Hüsrev’den ders almıştır. Taşkın Sufi ismiyle çağrılırdı....

Başçı İbrahim Efendi

Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde Başçı İbrahim Efendi , aslen başçılık mesleğini icra etmekle beraber müteahhit ve tüccar bir kişidir. Kayıtlarda Cem Sultan Türbesi müteahhidi olarak geçer....

Hamza Dede – Bursa

Bursa – Emir Sultan Kabristanında Hamza Dede. Hu İntekale’l merhum Hamza bin Hacı Yusuf Kaynak ; Tarihi Bursa Mezar Taşları – Emir Sultan Mezarlığı , Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri...

Abdüllatif Kudsi (k.s.)

Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zeyniler camiinin bir arka sokağında yer alan Eskiden zeyniler dergahının bulunduğu yerde. Sühreverdi Tarikatının Zeyniyye kolunu Türkiye’ye getiren ve gönülleri feth eden bir...

Abdal Musa Baba

Bursa ‘da Zeyniler caminin üst tarafında yer alan Musa Baba camiinin avlusunda Aslen Azerbeycan’ın Hoy şehrindendir. Piri de Yatağan Baba adında meşhur bir velidir. Ahmed Yesevi hz’nin halifelerinden Anadoluya gelen...

Şeyh Ahi Mahmud Efendi

Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. Açıkbaş Mahmud Efendi’nin hemen yanında Açıkbaş Mahmud Efendi‘nin kardeşi Kasım oğlu olan Ahi Mahmud Efendi, Van’da doğmuştur. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra Bursa’ya,...

Hacı Şevki Efendi

Bursa  – Emir sultan kabristanında Şabani Hacı Şevki Efendi Dergahı kurucusu ve Yeşil camii imamı. vefatı 7 Muharrem 1275 / 17 Ağustos 1858   Baş taşı La Mevcude illa Hu...

Çekirge Sultan

Bursa – Osmangazi’deki Murad Hüdavendigar külliyesinde. Sultan Murad Hüdavendigar’ın türbe kapısı önünde. Bursa Kütüğüne verdiği bilgiye göre; Murad Hüdavendigar zamanında yaşamış bir zattır. İsmi meçhüldür. I. Murad türbesi kapısında medfundur....

Süleyman Çelebi

Bursa – Çekirge yolu üzerinde Meşhûr Türkçe “Mevlid” kasidesinin yazarı. Bursa’da doğdu. Kaynaklarda Süleymân Çelebi’nin doğum târihine dâir bir kayda tesadüf edilmedi. Ancak, Süleymân Çelebi’nin Mevlid’i 60 yaşında yazdığı ve...

Sofu Dede – Et dede

Bursa – Namazgah camii yanında Emir Sultan Hazretlerinin hadimleriden (hizmetkar) olan Sufi Mehmet Efendi , halk arasında ” Et Dede ” olarak da bilinmektedir. Yaşadığı dönemde kasaplık yaptığı için kendisinin...

Emir Sultan (k.s.)

Bursa – Yıldırım’da Emir Sultan camiinde Asıl adı Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan, 1368′de Buhara’da doğmuştur. Babası, çömlekçi mânâsına gelen “Emir Külâl” lâkabı ile tanınan devrinin mutasavvıflarından Seyyid Ali’dir. Kaynaklar,...

Mehmet Salih Dede

Bursa – Pınarbaşı Kabristanının giriş kapısının karşısındaki Mevlevihane kabristanında …….

Molla Hüsrev (k.s.)

Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin hemen yanında yer alan Zeyniler kabristanında. Osmanlı alimlerinin önde gelenlerden olup, asıl adı Mehmed Bin Feramuz Bin Ali dir. Sivas ile...

Üçkuzular Türbesi

Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Üftade Tekkesi ile Molla Fenari camii arasında kalan Üçkuzular caminin bahçesinde Hakkında bir sürü rivayet bulunan Uçkuzular türbesi ; Üçkuzular zaviyesinin kurucuları olan üçkuzular Hicri 825...

Elmas Dede

Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerinde Yıldırım Bayezid döneminde Buhara’dan Bursa’ya gelerek 14. yüzyıl sonlarında Acem Reis mahallesindeki Ali Mest zaviyesini ettiren tarikat ehlidir. Ali Mest Edhemi , İbrahim Edhem...

Ebu İshak Kazeruni Türbesi

Bursa – Ebu İshak Kazeruni camii yanında Yıldırım Beyazıd tarafından İranlı alim ve Kazeruni Tarikatı’nın kurucusu Ebu İshak kazeruni (vefatı 1035) adına 14. yüzyıl sonunda inşa ettirilmiştir.

Mecnun dede (k.s.)

Bursa ‘da Ulucami yakınında Tahtakaleye çıkarken Mecnun dede camiinde Mecnun dede 40 Abdal dan birisidir. Sırlarla dolu bir derviştir. Kerametini gören Çakırağa adında bir zat Mecnun dede‘nin şimdiki kabrinin bulunduğu...

Güranlı Türbesi

Bursa – Molla Gürani mahallesindeki Güranlı Camii yanında Halk arasında Güranlı türbesi olarak bilenen yapıda Seyyid Hüseyin Erzincani bin Seyyid Abdurrahim Efendi ile beraber 2 kabir daha vardır. Hz. Peygamber’in...

Açıkbaş Mahmut Efendi

Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. XVII. yüzyılda yaşamıştır ve Bursa’daki Nakşibend-i Atik dergahının kurucusudur. 1601 yılında Diyarbakır’da doğdu. Urmiyeli Seyyid Ahmed Efendi’nin oğludur. Meczub olup başı açık gezdiği...

Şeyh Lütfullah Efendi – Emir Sultan dergahı şeyhi

Bursa – Emir Sultan Kabristanında hayatı Hüve’l-Hallakü’l-Bakî. , ‘ . Dir iken tali-i İkbal-i  dünya jrîşüb gelse “fe fırru” bahsi geldi nüsha-i ömründe çün derse didi tarîh-i fevtin cevherîn harflerle...

Abdal Mehmed – Bursa

Bursa Cumhuriyet Caddesi yakınında, Abdâl Caddesi, Tahıl Caddesi ve Gül Sokağı’nın kavşağındaki Abdal Mehmet Camisinin karşısındadır. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş aşamasında, Gâziyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm ve Bâciyân-ı Rûm dediğimiz manevi şahsiyetlerin...

Acem Reis

Bursa – Osmangazi’deki Acem Reis camii avlusunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın hocalarından olan Acem Reis’in asıl adı Bedreddin Mahmut’dur. Bursalılar tarafından Acem Reis olarak bilinir. Bursa’ya bir mescit bir de...

Şeyh Hacı Ahmet Efendi – Emir Sultan Dergahı Şeyhi

Bursa – Emir Sultan Kabristanında hayatı….. Ya Hu Kutb-i daire-i vefayet ve nokta-i merkez-i keramet Hazret-i Sultan Emir kuddise sırrüh hazretlerinin bende-i ma’nevileri dergah-ı alilerinde seccade nişi-i irşad mazhar-ı sırr-ı...

Ethem Dede

Bursa – Gökdere Bulvarı ile İncirlik caddesinin kesişiminde Asıl adı Göbekçi İzzet Baba olup, halk arasında Göbek attıran Dede olarak bilinir. Yaşadığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden Türbe civarında Gökdere...

Pehlivan Dede

Bursa -Alancık caddesi üzerinde Tramvay son durağının yanında …….

Vani Mehmet Efendi

Bursa – Kestel’deki Vani Mehmet Efendi camii içerisinde Vani Mehmet Efendi , IV. Mehmet zamanında ” Hünkar Şeyhi ” şanıyla büyük nüfus kazanan bir din ve devlet adamıdır. Peygamber Efendimizin...

Veysel Karani – Makam – Bursa

Bursa – Osmangazi’de Veysel Karani camii avlusunda Veysel Karani hazretlerinin Bursa’daki makamı.

Seyyid Nasır (k.s.)

Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Seyyid Nasır caddesi üzerindeki türbesindedir. Seyyid Nasır hz’i İslamiyeti yaymak amacıyla Buhara’dan Bursa’ya gelen ilk mücahidlerdendir. Emir Sultan hz ile aynı asırda yaşamıştır. Bulunduğu yere bir...

Molla Hayali (k.s.)

Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin Kabristana bakan köşesinde Asıl adı Ahmed bin Musa Rumi olup lakabı da Şemseddin’dir. İzniklidir, şiirlerinde ” Hayali” mahlasını kullandığı için Molla...

Piremir Sultan (k.s.)

Bursa’da Piremir mahallesinde Piremir caminin hemen yanında. Asıl Adı Mehmed olup evlad-ı Resüldendir. Babası Seyyid Ali’dir. Emir Sultan hz‘ne yakınlığından dolayı kendisine Emir denmiştir. Doğum tarihi belli değildir. Piremir Sultan...

Eşrefoğlu Rumi (k.s.)

  Bursa – İznik’de Eşrefoğlu Rumi camiinde Anadolu’da yaşayan büyük velilerden , şair. İsmi Abdullah olup , babasınınki Eşref’tir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası , Mısır’dan İznik’e göç etti....

Huysuzlar Türbesi

Bursa – İznik’de Ayasofya camii karşısında …  

Alaeddin Ali Esved (k.s.)

Bursa İznik’de Eşrefoğlu Rumi camii’nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin meşhur alimlerindendir. Afyonkarahisarlı olup babasının adı Ömer’dir. Tahsilini iran’da yaptı. Orhan Gazi zamanında Anadolu’ya geldi...

Mevlana Taceddin İbrahim

Bursa – İznik’de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla Yegan’da ders görmüş ve onun halkasında bütün ilim dallarında maharet kazanmıştır. Sultan II. Murat kendisini...

Şeyh Kutbuddin İzniki

Bursa – İznik’de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. ” Kutbuddin İzniki” diye şöhret bulmuştur. Hanefi mezhebi fıkıh alimi ve tasavvuf büyüklerindedir. Sultan Yıldırım Bayezid devri alimi ve...

Sarı Saltuk – Makam – İznik

Bursa – İznik’de Lefke kapı dışındaki Şehir Kabristandaki Çandarlı Hayreddin Paşa türbesinin biraz ilerisinde sağda. Abdulvahap Gazi türbesine giderken sağda kalır. Kaynaklara göre 1210 – 1293 yılları arasında yaşayan San...

Eşref Baba

Bursa – İznik’de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa’yı geçtikten sonra 100 metre ileride solda XIV. yüzyılda inşa edilen türbede Eşref oğlu Abdullah Rumî hazretlerinin babası yatmaktadır.

Davud Kayseri (k.s.)

Bursa – İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Vahdet-i Vücud tasavvuf geleneğinin en önemli düşünürlerindendir. (Kayseri.1261? – İznik, 11 Mart 1350). Kay­nak eserlerde Davud el-Kayseri‘nin haya­tıyla ilgili...

Abdulvahap Gazi – İznik

Bursa – İznik’de Şehre Hakim bir tepe üzerinde ( Harita’da tam yerini görebilirsiniz. Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Doğum tarihi...

Şeyh Abdülaziz Dağıstani

Bursa – Mustafa Kemal Paşa ‘da Koşuboğazı köyü mezarlığında ….

Hasan Bey Türbesi

Bursa – Mudanya’da Hasan Bey camii yanında …

Çandarlı İbrahim Paşa

Bursa – İznik’de Çandarlı Meydanında …….

Yakup Çelebi Türbesi

Bursa – İznik’de Yakup Çelebi camii yanında …

Azeb Bey Türbesi

Bursa – Yenişehir – Kullukçu sokaktaki Azeb Bey camii yanında ……

İshak Paşa Türbesi

Bursa – İnegöl – İshak paşa camii yanında …..  

Oruç Bey

Bursa – Oruçbey caddesindeki Türbesinde Oruç Bey devlet adamı ve ünlü bir komutandır.Kara Ali’nin torunu, Kara Timurtaş Paşa’nın oğlu ve Umur Bey’in kardeşidir. Yıldırım Beyazid döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış, Süleyman...

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Bursa – İznik’de Lefke kapısı dışındaki şehir kabristanında. Asıl adı Halil olup önceleri Kara ve Karaca lakabı, vezirliği sırasında da Hayreddin unvanı ile anılmıştır. Karaman’da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden...

Üç Hanım Kızlar Türbesi

Bursa – Osmangazi’de Kaplıca caddesi üzerindeki Koca naip Kur’an Kursunun hemen önünde. 14. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilmekte olup, yaptıranı ve içinde bulunan dört sandukanın kimlere ait olduğu bilinmemektedir. daha...

Hacı İvaz Paşa

Bursa – İvazpaşa caddesindeki İvazpaşa sokak’da. Tokat’ın Kazova (Kazabad) nahiyesinde doğdu. Ahi Bayezid b. ivaz Hüseyin’in oğ­lu olup künyesi İmadüddin’dir. Çelebi Mehmed’in Amasya sancak beyliği zamanın­da ona intisap etti ve...

Çoban Bey

Bursa – Molla Arap mah 6. park sokak’da. Osmanlı devleti kurucularından Osman Gazi’nin oğludur. Türkmen gruplarını Bursa’ya yerleştiren ve onlara liderlik yapan bir alperendir. Çoban Bey türbesi’nin yapım kitabesi bulunmamakla...

Yıldırım Beyazıd Han

Bursa – Yıldırım’daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde ……..

I. Murad Hüdavendigar

Bursa – Çekirge semtindeki 1. Murad Hüdavendigar Külliyesinde. Sultan I. Murad türbesi, oğlu Yıldırım Beyazıd tarafından I. Murad’ın yaptırdığı külliyesinin içerisinde inşa ettirilmiştir. 1389 yılında Kosova Savaşı’nı kazandıktan sonra, harp meydanını...

Orhan Gazi

Bursa’da İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce de, çok uzaklardan görülen Gümüşlü Kubbe’ye gömülmesini vasiyet etmişti. Gümüşlü Kubbe, bugün Tophane’de bulunan, Osman ve Orhan...

Osman Gazi

Bursa – Tophane’de İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce de, çok uzaklardan görülen Gümüşlü Kubbe’ye gömülmesini vasiyet etmişti. Gümüşlü Kubbe, bugün Tophane’de bulunan, Osman...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sentiment_neutral Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.