Salı, Aralık 7, 2021

Beşiktaş Evliyaları

Beşiktaşlı Yahya Efendi     Mehmet Nuri Şemseddin Nakşibendi     Abdülhayy Efendi     Şeyh Muhammed Zafir Efendi     Neccarzade Muhammed Rızauddin Efendi     Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi     Ahmed Turani

Beşiktaşlı Yahya Efendi (k.s.)

İstanbul- Beşiktaş’da Yahya Efendi Dergahında İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendinin oğludur. Yahyâ Efendi, İbn-i Ömer el-Arabî, Yahyâ bin Ömer Beşiktâşî ve Molla Şeyhzâde gibi isimlerle de tanınıp meşhûr olmuştur. 1494 (H.900) senesi Trabzon’da doğdu. 1569 (H.977) senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabr-i şerîfi, Beşiktaş ile Ortaköy arasında […]

Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi (k.s.)

İstanbul- Beşiktaş’da Yahya Efendi Dergahında Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi hazretleri ; Abdülkadir Geylani hazretlerinin onbeşinci batın evladlarından olup, Kastamonu ilinin Ayvalı kasabasından Emirzadelerden Şehid Seyyid Hüseyin efendinin oğludur. H. 1216 yılında , İstanbul’da doğmuşlar ve tahsil çağına girdiklerinde, evleri yakınında bulunan Mercanağa mektebinde Kur’an’ı öğrenmeye başlamıştır. H. 1230 yılında 14 yaşlarında iken Hafız olmuş ve 1231 […]

Abdülhayy Efendi ( Öztoprak)

İstanbul – Beşiktaş’da Çırağan sarayının karşısında yer alan Yahya efendi dergahında. Yahya Efendi dergahının son şeyhidir. Babası Fikri efendi , dedesi Şerif Ali Efendi , annesi ise Zeynep hanımdır. 1884 de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Abdülhayy Efendinin dedesi Şerîf Ali Efendi Mekke’den kalkarak İstanbul’a geldi. Bir müddet Aksaray’daki Oğlanlar Tekkesinin şeyhliğini yaptı. Sonradan Tosya’ya giderek Kâdirî […]

Şeyh Muhammed Zafir Efendi (k.s.)

İstanbul -Beşiktaş’da Barbaros caddesi üzerinde bulunan ertuğrul tekkesi camii’nin hemen önünde Muhammed Zafir efendi 1828 yılında Şeyh Muhammed Hasan Zafir El Medeni’nin oğlu olarak Trablusgarb’da dünyaya gelmiştir. Kardeşi Hamza Zafir efendi , İstanbul yolculuğu sırasında Pertevniyal Valide Sultan’la tanışmıştır. Valide Sultan’ın kendisine intisap etmek istemesi üzerine Hamza Zafir ağabeyinden söz etöiş ve böyle Muhammed Zafir […]

Neccarzade Muhammed Rızauddin Efendi (k.s.)

İstanbul – Beşiktaş’da Sinan Paşa camii bitişiğindeki türbesinde Anadolu’nun manevi zenginliği olan velilerdendir. Adı Muhammed Rızauddin , babasının adı İbrahim’dir. 1090 (miladi 1679) yılında Şebinkarahisar’da doğdu. 1159 yılında (m 1746) İstanbul’da vefat etti. Neccârzâde doğmadan önce babası İbrâhim Efendiye rüyâsında bir zât; “Allahü teâlâ sana sâlih bir evlâd verecek. Bu evlâdın âlim ve ârif bir […]

Neccarzade Muhammed Sıddik Efendi (k.s.)

İstanbul – Beşiktaş’da Sinan Paşa camii bitişiğindeki türbesinde Anadolu yetişen büyük velilerden 1131 (m 1719) yılında İstanbul’da doğdu. Büyük veli Neccarzade Mustafa Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta ilim tahsiline başlamış ; ilim ve tasavvuf yolunu babasından ve Mustafa Fenciye Efendiden öğrendi. Nakşibendiyye ve Halidiyye yolundan hilafet aldı ve Babasının vefatından sonra Rumeli hisarındaki dergahda irşad faaliyetine başladı. […]

Ahmed Turani (k.s.)

İstanbul – Beşiktaş’da Dolmabahçe sarayının karşısında yer alan Vişneli Tekke sokak ile Baba efendi sokağının birleştiği yerde. Ahmed Turani hazretleri onuncu yüzyılda yaşamıştır. Bizans ordusunda kumandan olrak görev yaparken , 984 yılında Malatya civarında , Emeviler’le Bizanslılar arasında yapılan savaşta , Seyyid Battal Gazi ile karşılaşmıştır. Çetin bir çarpışmadan sonra da dost olmuşlardır. Bir süre […]