Salı, Şubat 15, 2022

Irak Evliyaları

Hasan Basri (k.s.)

Irak – Basra – Zübeyr Kasabası 21 (642) yılında Medine’de doğdu. Babası Yesâr’ın (müslüman olmadan önceki adı Feyrûz), Irak’ın fethi sırasında Basra yakınlarındaki Meysân kasabasından Medine’ye getirilen esirlerden olduğu söylenir. Oğlunun şöhreti dolayısıyla daha çok Ebü’l-Hasan adıyla tanınan Yesâr, kaynaklarda Zeyd b. Sâbit’in veya Enes b. Mâlik’in halasının âzatlısı olarak gösterilir ve efendisine nisbetle kendisine […]

İmam Ali Naki el Hadi – Samerra

Irak – Samerra – Oğlu İmam Hasan askeri hazretlerinin yanında Medine’nin 3 mil uzağında bulunan ve Mûsa b. Ca’fer tarafından kurulan Sureyya köyünde 214 (829) yılında doğdu. Babası Muhammed Cevâd et-Takî, annesi Semâne veya Sûsen adında Mağribli bir cariyedir. Annesinin Halife Me’mûn’un kızı Ümmü’1-Fazl olduğu da rivayet edilir. Künyesi Ebü’l-Hasan, en meşhur lakapları Hâdî ve […]

Şeyh Ali Hüsameddin Tavili (k.s.)

Irak – Halepçe’ye Bağlı Tavila yakınlarındaki Bahekon köyünde Şeyh Ali Hüsameddin Tavili hazretleri , Şeyh Muhammed Bahaeddin Tavili Hazretleri’nin oğludur.O da babası ve dedesi gibi Hüseynîdir.  Şeyh Ali Hüsâmeddîn hazretleri, 1278 yılında Safer ayının 24. günü (Miladi 31 Ağustos 1861) Cumartesi gecesi doğdu. 1867’de daha 6 yaşındayken dedesini kaybetti. 1881’de babası Muhammed Bahâeddin’i de kaybedince […]

Şeyh Ömer Sühreverdi (k.s.)

Irak – Bağdat- Şeyh Ömer Sühreverdi Külliyesi içerisinde Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. İsmi, Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed es-Sühreverdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Ebû Nasr ve Ebü’l-Kâsım Sûfî de denildi. Nesebi (soyu) Ebû Bekr-i Sıddîk’a ( radıyallahü anh ) ulaşır. Şeyh Ebü’n-Necîb’in kardeşinin oğludur. 539 (m. 1144) senesinde Sühreverd’de doğdu. 632 (m. […]

Hz. Hani Bin Urve (r.a.)

Irak – Necef – Kufe’de Kufe mescidinde Müslim B. Akil’in türbesinin karşısında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”] Kaynak Fotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz. [/toggle]

İmam Hasan Askeri – Samerra

Irak – Samerra – Babası İmam Ali Naki El Hadi hazretlerinin yanında 232 yılının Rebîülevvel veya Rebîülâhir ayında (Kasım – Aralık 846) Medine’de dünyaya geldi. Sâmerrâ’da doğduğunu belirten rivayetler zayıf sayılmaktadır. Babası onuncu imam Ali el-Hâdî’dir. İki üç yaşlarında iken babası ile beraber, İmâmîler’in faaliyetlerini daha yakından takip etmek isteyen Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah tarafından yeni […]

Şeyh Muhammed Necmeddin Tavili (k.s.)

Irak – Halepçe’ye Bağlı Biyare köyündeki dergahında Babası Ömer Ziyaeddin hazretlerinin yanında Şeyh Necmüddin Tavili Hazretleri, 1280/1863 de Tavîle’de dünyaya geldi. Ailesinde aldığı ilk eğitiminin ardından Molla Hamid Katib’in yanında medrese eğitimine başladı. Biyâre’deki medresede Sarf, Nahiv ve diğer alanlarda dersler aldı. Hat sanatında mahir olan Şeyh Necmüddin aynı zamanda şiir ve edebiyat alanında da […]

Şeyh Osman Siraceddin Tavili (k.s.)

Irak – Halepçe’nin Tavile köyünde Hazret-i Siraceddin el-Sâni’nin bu ailenin büyüklerinden naklettiğine göre; Hazret-i Mevlâna Hâlid-i Bağdadi (KS): “Ben gurbete ve meşakkate tahammül ettim. Ve bende makamatlar hâsıl oldu. Onları da benden Osman Taviylî aldı” buyurmuşlardır. Şeyh Osman Siraceddin Tavili hazretleri 1195/1781 yılında günümüzde Kuzey Irak’ın Halepçe kentinde yer alan Tavile Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Soyu […]

Seri es-Sakati (k.s.)

Irak – Bağdat – Şünuziyye Kabristanında Cüneyd Bağdadi hzlerinin yanında 155’te (772) Bağdat’ın Kerh semtinde doğdu. Babasının hurdacılık (sakatî) mesleğini devam ettirerek geçimini sağladı. Hayatının ilk döneminde hadis tahsil etmek için Mekke’ye kadar uzanan seyahatlerde bulundu. Tasavvuf yolunu tutmasında üstadı Ma‘ruf-i Kerhî ile Habîb er-Rai’nin etkisi vardır. Rivayete göre Ma‘ruf-i Kerhî yanında yetim bir çocukla […]

Abdulkadir Geylani (k.s.)

Irak – Bağdat – Rusafa Bölgesinde Kifah caddesi üzerindeki Abdulkadir Geylani caminde. 470’te (1077) Hazar denizinin güney- batısındaki Gilan eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da “el- Cîlî, el-Cîlânî”, Farsça’da “Gîlî, Gîlânî”, Türkçe’de ise “Geylânî” şeklinde telaffuz edilen nisbesiyle şöhret buldu. Babası Ebû Sâlih Mûsâ’nın dindar bir kimse olduğu bilinmekte, ancak hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. […]

Hz. İmam Hüseyin (r.a.)

Irak- Kerbela Resûlullahın ( aleyhisselâm ) torunu, Hazreti Ali’nin ikinci oğlu. Oniki imâmın üçüncüsü ve Ehl-i Beytin beşincisidir. Hicretin altıncı yılında (m. 626) doğdu. Hazreti Hüseyin’in nesebi; Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abd’ül-Muttalib bin Haşim, el-Kureyşi, el-Hâşimî’dir. Hüseyin adı, ona Resûlullah efendimiz (.a.v.) tarafından verildi. Künyesi, Ebâ Abdullah’dır. Lakabı Seyyid ve Şehîddir. Ümmü […]

İmam Musa Kazım (k.s.)

Irak – Bağdat’da Kazimiye bölgesinde bulunan İmam Musa Kazım camiinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Hz. Zülkifl Pegamber (a.s.) – Irak

Irak – Necef – Kafel’de Zülkifl (Ezekiel) Peygamber’e atfedilen kabir; Irak’ta Babil ile Necef arasında Hille’den 24 km mesafedeki Kifle köyündedir. Zülkifl Peygamber’in kabri ; Çarşıdan aşağıya inildiğinde yolun sonundadır. Mabed çıkışında 12. yüzyılda yapılan minaresiyle Abbasi cami harabeleri bulunmaktadır. Oyma süslerle ve Kufi hatla süslenen minare halen ayaktadır. Yahudiler tarafından da ziyaret edilen türbe […]

Şeyh Muhammed Bahaeddin Tavili (k.s.)

Irak – Halepçe’nin Tavile köyünde Babası Osman Siraceddin hz’nin yanında Şeyh Osman Siraceddin Tavili hazretlerinin en büyük oğlu ve halifesidir . 1252/1836 yılında Tavila’da doğmuştur. Tarikat eğitimini babasından, diğer ilimleri bölgesinde bulunan büyük ( Mahmud deşi gibi) âlimlerden almıştır. Zâhirî ilimlerde derin bir âlim, tasavvuf yolunda yüksek bir velî oldu. Babası ona hilâfet verip talebe […]

Şeyh Muhammed Alaaddin Biyari (k.s.)

Irak – Halepçe’ye Bağlı Biyare köyündeki dergahında Babası Ömer Ziyaeddin hazretlerinin yanında Şeyh Alaaddin hazretleri, 1280/1863 yılında Tavîle Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Ömer Ziyaüddin, dedesi ise Osman Siraceddin Tavili Hazretleridir. MŞeyh Alaaddin çocukluğunda ailesinde gördüğü ilk eğitiminin ardından medreseye yönelmiş ve sıralı medrese kitaplarını okumuştur. Medrese eğitiminin ardından kardeşi Şeyh Necmüddin Tavili ile beraber […]

Müslim Bin Akil

Irak – Necef – Kufe’de Kufe mescidinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Seyyid Taha Hariri (k.s.)

Uzuna yakın boylu, buğday tenli, nur yüzlü, heybetli ve vakurdu. Seyrek sakallıydı. Bu yüzden “Köse” lakabıyla anılırdı. Şeyhiyle aynı adı taşıdığından, adlarının karışmaması için kendisine “Köse Taha” denilirdi. Yumuşak huyluydu. Kızdığı hiç görülmezdi. Erbil’in Harir nahiyesinden. Şeyhi Taha’l Hakkari ile aynı adı taşıyor. Doğduğu Harir nahiyesine nisbetle “Hariri” nısbesiyle ünlü. 1220/1803 yılında Harîr’de doğdu. Harîr, […]

Hz. Selman Farisi (r.a.)

Irak – Medain Aslen İranlı olup, İsfehan yakınında bir köyde doğup, büyüdü. Gençliğinde mecûsî iken, hıristiyan rahibleriyle tanışıp, mecûsîliği terk etti. Kiliseye girip hıristiyan oldu. Çok ilim öğrenip âlim oldu. Sonra da uzun yıllar değişik yerlerde kaldı. Nihâyet Medine’ye gelip Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) hicret edince maksadına kavuşup müslüman oldu ve Ehl-i beytten sayıldı. Müslüman […]

İmam Ebu Yusuf

Irak – Bağdat – Kamiziye bölgesindeki İmam Musa Kazım camiinin hemen yanındaki İmam Ebu Yusuf vamiinde …….. [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Hz. Ali (r.a.)

Irak – Necef Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir künyesi de Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) iltifât buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır. Hiç puta tapmadan müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”, kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı “Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lakabları verilmiştir. […]

Kazım Bin İmam Kazım

Irak – Hille yakınlarındaki Kasım Nahiyesinde Oniki imamlardan birisi olan Musa Kazım hazretlerinin oğlu Kazım türbesinin tarihi H. 13 . yüzyılın sonlarına dek uzanmaktadır. H 1214 senesinde Sultan I. İsmail türbeyi restore ettirdiği ve ahşap sanduka yaptırdığı kitabesinden okunmaktadır. H. 1288 yılında İsmailağa tarafından yeniden tamir edilmiştir. Daha sonra sırasıyla H. 1325, 1369, 1371, 1380 […]

Hz. Yunus Peygamber (a.s.) – Irak

Irak – Musul Eski Ninova’da, Asurluların tapınağı olan bir yapı; Yunus Peygamber adına ithaf edilerek Deyr Yonan (Yunus Manastırı) haline getirilmiştir. Bu manastır, Hristiyanlar tarafından M. 750 yılında Nebi Yuşa Mezarı; Halife Mu’tezid Billah’ın emri ile (892-901) Nebi Yunus Makberes’ı olarak düzenlenmiştîr. 12. yy. başlarında Selçuklu emirlerinden birisi tarafından makberenin yanına bir mescıdle rîbat ilave […]

Muhammed b. Sirin – İbni Sirin (k.s.)

Irak – Basra’da Hasan Basri hazretlerinin yanında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Meysem Bin Yahya Et-Temmar (r.a.)

Irak – Necef – Kufe’de Kufe mescidinin güneyinde yer alan Kufe müzesinin arkasında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”] Kaynak Fotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz. [/toggle]

Hz. Danyal Peygamber (a.s.) – Irak

Irak – Kerkük Kalesinde Ebu Ubeyd’in Kitabu’l-Emval’inde ve başka kaynaklarda geçtiği üzere Ebu Musa el-Eş’arî komutasındaki Müslüman ordusunun Susa’nın fethi sırasında Danyal Peygamber’in naaşı kurşunla kaplanmış sandığın içinde bulundu. Durum halife Ömer’e yazıldı. Cevabı mektupta Müslümanlar gibi kefenleyip reyhanlı su ile kokuladıktan sonra üzerine cenaze namazı kılmalarını emretti. Ayrıca mezarında yanında bir miktar para ve “Bu […]

Behlül Dana (k.s.)

Irak – Bağdat – Şeyh Maruf Kerhi Kabristanında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Şeyh Ömer Ziyaeddin Tavili (k.s.)

Irak – Halepçe’ye Bağlı Biyare köyündeki dergahında Şeyh Ömer Ziyaüddin hazretleri, Şeyh Osman Siracüddin Tavili’nin oğludur. 1255/1839 yılında Biyârede doğmuştur. İlk eğitimini ilim ve tasavvuf ocağı olan ailesinden alan Şeyh Ömer, Kur’an-ı hatmedip sıralı ilimleri okumaya başlamıştır. Babası Şeyh Osman Siracüddin onun Talabânî Tekkesi’nin postnişîni Şeyh Abdurrahman Hâlis el-Kerkükî (v. 1275/1858)’den istifade etmesi ve yanında […]

Şeyh Maruf Kerhi (k.s.)

Irak – Bağdat’ta Şünuziyye kabristanı yanında Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu. Samerra yakınındaki Kerh-i Bacedda veya Şehrizor civarındaki Kerh-i Cüddan’dan olduğu da kaydedilmektedir. Bir rivayete göre Vâsıtlı Sâbiî bir ailenin oğlu olan Ma’rûf Kerhi hazretleri’nin çocukluğunda ailesi tarafından hıristiyan bir hocaya teslimedildiği, teslis inancına karşı çıktığı için hocası kendisini dövünce ailesini terkedip kaçtığı, yıllar süren bu […]

Hz. Huzeyfe Bin El Yeman (r.a.)

Irak  –  Medain Selman Farisi Türbesinde Medine’de doğdu. Bir kan davası yüzünden Mekke’den kaçarak Medine’ye yerleştiği ve orada aslen Yemenli olan Abdüleşheloğulları ile bir antlaşma yaptığı için babasına (bazı rivayetlere göre büyük dedesi Cirve b. Hâris) Yemân denilmiş, Huzeyfe de İbn Yemân diye anılmıştır. Annesi Abdüleşheloğulları’nın Evs kolundan Rebâb bint Kâ’b Hz. Peygamber’e biat eden […]

İmam Muhammed Taki (k.s.)

Irak – Bağdat – Kazimiyye bölgesinde İmam Musa Kazım camiinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Cüneyd Bağdadi (k.s)

Irak – Bağdat – Dicle kenarındaki Şünuziye kabristanında. Bağdat’ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihavendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavariri nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyd de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzaz lakabıyla tanınmıştır. Ailesinin Nihavend’den Bağdat’a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Cüneyd küçük yaşta tahsile başladı. Ebu Sevr el-Kelbi’den fıkıh […]

İmam Azam Ebu Hanife (k.s.)

Irak – Bağdat’da Azamiye Bölgesinde İmam Azam Ebu Hanife camii içerisinde ……

Hz. Yuşa (a.s.) – Irak – Bağdat

Irak – Bağdat – Şehy Maruf Kerhi kabristanında Yuşa peygambere atfedilen anıt mezar, Bağdat tren istasyonunun yakınında Şeyh Maruf mezarlığında bulunmaktadır. Harun’un büyük oğlu Halife el-Emin’in yönetimi sırasında Dicle nehri taştı ve çok eski bir mezarı ortaya çıkardı. Mezarın kime ait olduğunu belirlemek için Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Papazlar bu mezarın Hz. […]

Bağdat Evliyaları

Hz. Yuşa     İmam Musa Kazım     İmam Muhammed Taki     İmam Ebu Yusuf     İmam Azam Ebu Hanife     Abdulkadir Geylani     Seri es Sakati     Şeyh Maruf Kerhi     Cüneyd Bağdadi     Behlül Dana     Şeyh Ömer Sühreverdi      Kazım Bin İmam Kazım

Kazım Bin İmam Kazım

Irak – Hille yakınlarındaki Kasım Nahiyesinde Oniki imamlardan birisi olan Musa Kazım hazretlerinin oğlu Kazım türbesinin tarihi H. 13 . yüzyılın sonlarına dek uzanmaktadır. H 1214 senesinde Sultan I. İsmail türbeyi restore ettirdiği ve ahşap sanduka yaptırdığı kitabesinden okunmaktadır. H. 1288 yılında İsmailağa tarafından yeniden tamir edilmiştir. Daha sonra sırasıyla H. 1325, 1369, 1371, 1380 […]

İmam Musa Kazım (k.s.)

Irak – Bağdat’da Kazimiye bölgesinde bulunan İmam Musa Kazım camiinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

İmam Muhammed Taki (k.s.)

Irak – Bağdat – Kazimiyye bölgesinde İmam Musa Kazım camiinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

İmam Ebu Yusuf

Irak – Bağdat – Kamiziye bölgesindeki İmam Musa Kazım camiinin hemen yanındaki İmam Ebu Yusuf vamiinde …….. [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Behlül Dana (k.s.)

Irak – Bağdat – Şeyh Maruf Kerhi Kabristanında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Şeyh Ömer Sühreverdi (k.s.)

Irak – Bağdat- Şeyh Ömer Sühreverdi Külliyesi içerisinde Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. İsmi, Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed es-Sühreverdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Ebû Nasr ve Ebü’l-Kâsım Sûfî de denildi. Nesebi (soyu) Ebû Bekr-i Sıddîk’a ( radıyallahü anh ) ulaşır. Şeyh Ebü’n-Necîb’in kardeşinin oğludur. 539 (m. 1144) senesinde Sühreverd’de doğdu. 632 (m. […]

İmam Azam Ebu Hanife (k.s.)

Irak – Bağdat’da Azamiye Bölgesinde İmam Azam Ebu Hanife camii içerisinde ……

Abdulkadir Geylani (k.s.)

Irak – Bağdat – Rusafa Bölgesinde Kifah caddesi üzerindeki Abdulkadir Geylani caminde. 470’te (1077) Hazar denizinin güney- batısındaki Gilan eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da “el- Cîlî, el-Cîlânî”, Farsça’da “Gîlî, Gîlânî”, Türkçe’de ise “Geylânî” şeklinde telaffuz edilen nisbesiyle şöhret buldu. Babası Ebû Sâlih Mûsâ’nın dindar bir kimse olduğu bilinmekte, ancak hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. […]

Seri es-Sakati (k.s.)

Irak – Bağdat – Şünuziyye Kabristanında Cüneyd Bağdadi hzlerinin yanında 155’te (772) Bağdat’ın Kerh semtinde doğdu. Babasının hurdacılık (sakatî) mesleğini devam ettirerek geçimini sağladı. Hayatının ilk döneminde hadis tahsil etmek için Mekke’ye kadar uzanan seyahatlerde bulundu. Tasavvuf yolunu tutmasında üstadı Ma‘ruf-i Kerhî ile Habîb er-Rai’nin etkisi vardır. Rivayete göre Ma‘ruf-i Kerhî yanında yetim bir çocukla […]

Şeyh Maruf Kerhi (k.s.)

Irak – Bağdat’ta Şünuziyye kabristanı yanında Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu. Samerra yakınındaki Kerh-i Bacedda veya Şehrizor civarındaki Kerh-i Cüddan’dan olduğu da kaydedilmektedir. Bir rivayete göre Vâsıtlı Sâbiî bir ailenin oğlu olan Ma’rûf Kerhi hazretleri’nin çocukluğunda ailesi tarafından hıristiyan bir hocaya teslimedildiği, teslis inancına karşı çıktığı için hocası kendisini dövünce ailesini terkedip kaçtığı, yıllar süren bu […]

Cüneyd Bağdadi (k.s)

Irak – Bağdat – Dicle kenarındaki Şünuziye kabristanında. Bağdat’ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihavendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavariri nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyd de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzaz lakabıyla tanınmıştır. Ailesinin Nihavend’den Bağdat’a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Cüneyd küçük yaşta tahsile başladı. Ebu Sevr el-Kelbi’den fıkıh […]

Musul Evliyaları

Hz Yunus (a.s.)

Hz. Yunus Peygamber (a.s.) – Irak

Irak – Musul Eski Ninova’da, Asurluların tapınağı olan bir yapı; Yunus Peygamber adına ithaf edilerek Deyr Yonan (Yunus Manastırı) haline getirilmiştir. Bu manastır, Hristiyanlar tarafından M. 750 yılında Nebi Yuşa Mezarı; Halife Mu’tezid Billah’ın emri ile (892-901) Nebi Yunus Makberes’ı olarak düzenlenmiştîr. 12. yy. başlarında Selçuklu emirlerinden birisi tarafından makberenin yanına bir mescıdle rîbat ilave […]

Necef Evliyaları

Hz. Zülkifl (a.s.)     Hz. İmam Hüseyin (r.a.)      Hz. Ali (k.v.)     Müslim Bin Akil     Meysem Bin Yahya Et Temmar      Hz. Hani Bin Urve

Hz. Ali (r.a.)

Irak – Necef Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir künyesi de Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) iltifât buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır. Hiç puta tapmadan müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”, kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı “Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lakabları verilmiştir. […]

Müslim Bin Akil

Irak – Necef – Kufe’de Kufe mescidinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Meysem Bin Yahya Et-Temmar (r.a.)

Irak – Necef – Kufe’de Kufe mescidinin güneyinde yer alan Kufe müzesinin arkasında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”] Kaynak Fotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz. [/toggle]

Hz. Hani Bin Urve (r.a.)

Irak – Necef – Kufe’de Kufe mescidinde Müslim B. Akil’in türbesinin karşısında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”] Kaynak Fotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz. [/toggle]

Hz. İmam Hüseyin (r.a.)

Irak- Kerbela Resûlullahın ( aleyhisselâm ) torunu, Hazreti Ali’nin ikinci oğlu. Oniki imâmın üçüncüsü ve Ehl-i Beytin beşincisidir. Hicretin altıncı yılında (m. 626) doğdu. Hazreti Hüseyin’in nesebi; Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abd’ül-Muttalib bin Haşim, el-Kureyşi, el-Hâşimî’dir. Hüseyin adı, ona Resûlullah efendimiz (.a.v.) tarafından verildi. Künyesi, Ebâ Abdullah’dır. Lakabı Seyyid ve Şehîddir. Ümmü […]

Hz. Zülkifl Pegamber (a.s.) – Irak

Irak – Necef – Kafel’de Zülkifl (Ezekiel) Peygamber’e atfedilen kabir; Irak’ta Babil ile Necef arasında Hille’den 24 km mesafedeki Kifle köyündedir. Zülkifl Peygamber’in kabri ; Çarşıdan aşağıya inildiğinde yolun sonundadır. Mabed çıkışında 12. yüzyılda yapılan minaresiyle Abbasi cami harabeleri bulunmaktadır. Oyma süslerle ve Kufi hatla süslenen minare halen ayaktadır. Yahudiler tarafından da ziyaret edilen türbe […]

Basra Evliyaları

Hasan Basri      Muhammed B. Sirin

Muhammed b. Sirin – İbni Sirin (k.s.)

Irak – Basra’da Hasan Basri hazretlerinin yanında [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Hasan Basri (k.s.)

Irak – Basra – Zübeyr Kasabası 21 (642) yılında Medine’de doğdu. Babası Yesâr’ın (müslüman olmadan önceki adı Feyrûz), Irak’ın fethi sırasında Basra yakınlarındaki Meysân kasabasından Medine’ye getirilen esirlerden olduğu söylenir. Oğlunun şöhreti dolayısıyla daha çok Ebü’l-Hasan adıyla tanınan Yesâr, kaynaklarda Zeyd b. Sâbit’in veya Enes b. Mâlik’in halasının âzatlısı olarak gösterilir ve efendisine nisbetle kendisine […]

Medain Evliyaları

Hz. Selman Farisi (r.a.)      Hz. Huzeyfe Bin El Yeman (r.a.)     Tahir Bin Muhammed El Bakır

Hz. Huzeyfe Bin El Yeman (r.a.)

Irak  –  Medain Selman Farisi Türbesinde Medine’de doğdu. Bir kan davası yüzünden Mekke’den kaçarak Medine’ye yerleştiği ve orada aslen Yemenli olan Abdüleşheloğulları ile bir antlaşma yaptığı için babasına (bazı rivayetlere göre büyük dedesi Cirve b. Hâris) Yemân denilmiş, Huzeyfe de İbn Yemân diye anılmıştır. Annesi Abdüleşheloğulları’nın Evs kolundan Rebâb bint Kâ’b Hz. Peygamber’e biat eden […]

Hz. Abdullah bin Cabir El Ensari (r.a.)

Irak  – Medain Selman Farisi Türbesinde Hicretten on altı yıl önce (607’de)’de dünyaya geldi. Hazrecoğullarının Benî Seleme kabilesinden olup Ebû Abdurrahman ve Ebû Muhammed künyeleriyle de anılır. Babası Uhud Gazvesi’nde ilk şehid düşen sahâbî Abdullah b. Amr b. Harâm, annesi Resûlullah’a biat eden kadın sahâbîlerden Enîse (Oneyse) bint Aneme’dir. Nübüvvetin on üçüncü yılında (622) yapılan […]

Hz. Selman Farisi (r.a.)

Irak – Medain Aslen İranlı olup, İsfehan yakınında bir köyde doğup, büyüdü. Gençliğinde mecûsî iken, hıristiyan rahibleriyle tanışıp, mecûsîliği terk etti. Kiliseye girip hıristiyan oldu. Çok ilim öğrenip âlim oldu. Sonra da uzun yıllar değişik yerlerde kaldı. Nihâyet Medine’ye gelip Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) hicret edince maksadına kavuşup müslüman oldu ve Ehl-i beytten sayıldı. Müslüman […]

Tahir Bin Muhammed El Bakır

Irak _ Medain Selman Farisi Türbesinde [toggle title=“Kaynaklar load=”hide”]KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.[/toggle]

Samerra Evliyaları

İmam Hasan Askeri     İmam Ali Naki El Hadi

İmam Hasan Askeri – Samerra

Irak – Samerra – Babası İmam Ali Naki El Hadi hazretlerinin yanında 232 yılının Rebîülevvel veya Rebîülâhir ayında (Kasım – Aralık 846) Medine’de dünyaya geldi. Sâmerrâ’da doğduğunu belirten rivayetler zayıf sayılmaktadır. Babası onuncu imam Ali el-Hâdî’dir. İki üç yaşlarında iken babası ile beraber, İmâmîler’in faaliyetlerini daha yakından takip etmek isteyen Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah tarafından yeni […]

İmam Ali Naki el Hadi – Samerra

Irak – Samerra – Oğlu İmam Hasan askeri hazretlerinin yanında Medine’nin 3 mil uzağında bulunan ve Mûsa b. Ca’fer tarafından kurulan Sureyya köyünde 214 (829) yılında doğdu. Babası Muhammed Cevâd et-Takî, annesi Semâne veya Sûsen adında Mağribli bir cariyedir. Annesinin Halife Me’mûn’un kızı Ümmü’1-Fazl olduğu da rivayet edilir. Künyesi Ebü’l-Hasan, en meşhur lakapları Hâdî ve […]

Erbil Evliyaları

Seyyid Taha Hariri

Seyyid Taha Hariri (k.s.)

Uzuna yakın boylu, buğday tenli, nur yüzlü, heybetli ve vakurdu. Seyrek sakallıydı. Bu yüzden “Köse” lakabıyla anılırdı. Şeyhiyle aynı adı taşıdığından, adlarının karışmaması için kendisine “Köse Taha” denilirdi. Yumuşak huyluydu. Kızdığı hiç görülmezdi. Erbil’in Harir nahiyesinden. Şeyhi Taha’l Hakkari ile aynı adı taşıyor. Doğduğu Harir nahiyesine nisbetle “Hariri” nısbesiyle ünlü. 1220/1803 yılında Harîr’de doğdu. Harîr, […]

Kerkük Evliyaları

Hz. Danyal (a.s.)

Hz. Danyal Peygamber (a.s.) – Irak

Irak – Kerkük Kalesinde Ebu Ubeyd’in Kitabu’l-Emval’inde ve başka kaynaklarda geçtiği üzere Ebu Musa el-Eş’arî komutasındaki Müslüman ordusunun Susa’nın fethi sırasında Danyal Peygamber’in naaşı kurşunla kaplanmış sandığın içinde bulundu. Durum halife Ömer’e yazıldı. Cevabı mektupta Müslümanlar gibi kefenleyip reyhanlı su ile kokuladıktan sonra üzerine cenaze namazı kılmalarını emretti. Ayrıca mezarında yanında bir miktar para ve “Bu […]