Yıldırım Beyazıd Han

tarafından
867
Yıldırım Beyazıd Han

Bursa – Yıldırım’daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde

Sultan I. Bayezid harp meydanlarında göstermiş olduğu kahramanlıklardan ötürü ‘Yıldırım’ lakabını almıştır. Çocukluğu Bursa sarayında geçen Yıldırım Bayezid, dönemin önemli ilim adamlarından aldığı derslerle her anlamda oldukça iyi yetişmiştir. Babası dillere destan bir düğün ile Germiyanoğlu’nun kızı ile evlendirmiştir.

Kütahya’da valilik yapmış, Kosova’da şehit olan babası Murad Hüdavendigâr’ın vasiyeti üzerine 1389 yılında 29 yaşında iken tahta oturmuştur. Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babası Murad Hüdavendigâr’ın vefatı üzerine ilk iş olarak Anadolu’daki ayaklanmaların tamamını bastırmıştır. Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşe ve Saruhan Beyliği Osmanlı’ya katılmıştır. Yine Hâmid Beyliğine bağlı lsparta, Burdur, göller bölgesi Osmanlıların olmuştur.

1391’de Bizanslılardan Şile alınmış, İstanbul 7 ay boyunca kuşatılmış, Tuna Nehri geçilerek Romanya Osmanlılara katılmıştır. 1392’de Silivri ve Selânik, 1393’de Bulgaristan fethedilmiş, 1394’de Kastamonu ve çevresi ile Arnavutluk ve çevresi Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1396’da Haçlı ordusuna karşı Niğbolu’da zafer kazanılmıştır. Bu zafer, Osmanlı Türk Devleti’nin, doğu İslâm âleminde de tanınmasına sebep olmuş, Mısır’daki Abbasi Halifesi (Birinci Mütevekkil) Yıldırım Bayezid’e tebrik için gönderdiği mektubunda, Türk Padişahına: “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı ile hitap etmiştir. 1397’de Salona Piskoposu, Yıldırım’ı bizzat davet ederek halkın zulümden kurtarılmasını talep etmiş, bunun üzerine, Silivri, Mora ve Attika Bizanslılar’dan alınmıştır. Karaman Beyliği ve Dulkadir Beyliği Osmanlı topraklarına katılmıştır.

İlginizi Çekebilir  Abacı Dede

1402 yılında Timur ile giriştiği Ankara Savaşı’nı kaybetmiş, 7 ay 12 gün esir olarakTimur’un yanında kalan bu büyük Sultan, 8 Mart 1403 yılında 43 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi oğlu Çelebi tarafından Bursa’ya getirilerek, külliyesi içerisindeki türbesine defnedilmiştir. Geriye Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi ve Fatma Sultan adındaki çocuklarını bırakmıştır.

Yıldırım Beyazıt Külliyesi Sultan Yıldırım Bayezid tarafından şehrin en doğusuna, bir anlamda şehre gelen ipek yoluna hâkim bir tepe üzerine kurulan külliye bütünlüğü içerisinde; cami, medrese, hamam, imaret, han, ahır, kuyu ve darüşşifa yer almakta idi. Ancak vakfiyesinde iki adet medreseden bahsedilmektedir. Bugün sadece cami, türbe, hamam, medrese ve darüşşifa günümüze gelebilmiştir. Yapıldığı dönemde külliye duvarlar ile çevrelenmiş, kuzey ve batı kısmında kapılar ile girişler sağlanmıştır. Darüşşifa külliye bütünlüğünden ayrıdır.

İlginizi Çekebilir  Osman Gazi

Yıldırım Beyazıt Türbesi Yıldırım Bayezid’in büyük oğlu Süleyman Çelebi tarafından 1406 (Rebiulahir 809) tarihinde. Mimar Hüseyin oğlu Ali’ye yaptırılmıştır. Türbe dikdörtgen plan üzerine inşa edilmiştir. Sekizgen kasnak üzerine kondurulmuş kubbe ile örtülmüştür. Ön giriş kısmı üzeri üç kubbeyle örtülü revaktan oluşmaktadır. Türbede Yıldırım Bayezid (öl. 1402), Musa Çelebi (öl. 1413) ve İsa Çelebi’nin (öl.1410) sandukaları mevcuttur. Türbe 1618, 1640, 1649, 1780, 1846 yıllarında onarımlar geçirmiştir.

Kaynak ;Bursa’nın Manevi Değerleri Gezi Rehberi , Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları