Şeyh Mehmed Tayyib Baba

tarafından
233
Şeyh Mehmed Tayyib Baba

Ankara – Altındağ – Sofasol köyünde

Son Osmanlı dönemi mutasavvıflarındandır. Şeyh Mehmed Tayyib Baba Efendi, resmi nüfus kayıdlarına göre 1856 yılında Ankara’da doğmuştur. Tayyib Efendi’nin babası Şeyh Edhem Reşad Baba, annesi Nezihe Hanım’dır. Birisi erkek, ikisi kız üç büyük kardeşi olan Mehmed Tayyib Efendi’ye çocuk yaşta iken ağabeyi Muhlis Baba ile birlikte, Hacı Bayram-ı Veli zaviyedarlık ve türbedarlık görevi tevcih edilmiştir.

Hacı Bayram-ı Veli dergah evi şeyhi Abdülhamid Baba’nın vefatı üzerine 30 Haziran 1897 tarihinde Hacı Bayram Dergahı şeyhi olmuştur. Şair Sadullah izzet Efendi’nin oğlu şair Mustafa Pertev Efendi tarafından Mehmed Tayyib Efendi’nin doğumu üzerine şu tarih kıtası yazılmış:
Mübarek-bad daim sulb-i Edhem ‘den ki Bayrami
Bi hamd-illah yine bir gonce-i nevaçtı kim ceyyid
Gelib bir müjde-i hatif dedi tarihini Pertev
Cihana hayr ile basdı kadem Tayyib Baba Seyyid( 1272/1855)

İlginizi Çekebilir  Samut Bali

Hacı Tayyib Baba, Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda 3 ve 4. dev­rede Ankara mebusu olarak bulunmuştur. Tayyib Baba mebusluktan önce de Ankara’nın sosyal yaşamı ile yakından ilgilenmiş, bir çok fahri görevler yapmıştır. Ankara Vilayeti eski Salnamelerinde, Ankara Meclis-i idare-i Vilayeti üyeliği, iskan ve Muhacirin Komisyonu üyeliği. Nakibü’l-eşraf Kaimmakamı, Hamidi Sanayi Mektebi Komisyon Heyeti Reisliği gibi görevlerde bulunduğu kayıtlıdır. Eski Ankara Salnameleri, Hicri I 325 ( M. I 907) yılından sonra yayınlanmamıştır. O tarihten ölümüne kadar geçen 13 yıl içinde yalnız 1330-1334 (1914-1918) yıllarında Osmanlı Medisi’nde mebus olduğunu biliyoruz.

Şeyh Tayyib Efendi vefatına kadar, Ankara Meclisi’ne katılmıştır. 20 Mayıs 1920 tarihinde, 1338 Ramazanı’nın ilk gecesinde sahurdan sonra tövbe ve istiğfarlarla yattığı yatakta ertesi sabah kalp sektesinden vefat etmiştir. O gün, Halil Nihat Bayramoğlu şu beyitleri yazar:
Gurre-i maft-ı siyamda ircii emri gelip
Şeyh Efendi sofra-i cennete bulmuştur makam.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Muslihuddin Efendi (k.s.)

Şeyh Tayyib Efendi vefatına üzerine yazılan başka bir şiir:
Nesl-i pak-i Hazret-i El-Hace Bayram-ı Veli
Şeyh Hacı Tayyib Efendi hami-i erbab-ı din
Gitti saim olduğu halde Huzur-u, izzete
ide Ya-Rabb sofra-i cennette iftar-ı, Güzfn 128

Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin kabri Solfasol Köyü mezarlığındadır.

Kaynak ; Manevi Mimarlarıyla Ankara , Abdülkerim Erdoğan , Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları
Ankara Velileri I-II , Abdülkerim Erdoğan , Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları