Menü

keyboard_arrow_down Hindistan Evliyaları

Hace Muiniddin Hasan Çeşti (k.s.)

Hace Muiniddin Hasan Çeşti (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan Hindistan’da İslam’ın yayılması bütün tarihçilere göre mürşidler vasıtasıyla olmuştur. Bu mürşidlerin başında özellikle Çeştiyye Tarikatı büyükleri gelmektedir. Ne yazık ki şimdiye kadar bu tarikatın tarihini ciddi olarak araştırıp çalışan...

Muhammed Nasir Andelib (k.s.)

Muhammed Nasir Andelib (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan’daki Nakşibendiyye’nin önemli temsilcilerinden ve tarîkat-ı Muhammediyye-i Halisa’nın kurucusu olan Andelib (ö. 1172/1759), Gülşen lakaplı Şah Sa’dullah’ın halifesidir. Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’ı manevi alemde gördüğünü ve onun kendisine tarikat-ı...

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan’da yetişmiş önemli İslam alimlerinden biri olan Şah Veliyyullah (ö. 1176/1762) hem ıslahatçı fikirleri hem de tasavvufî yönüyle dikkat çekici bir şahsiyettir. Nakşibendiyye’nin yanı sıra Çiştiyye’den de icazetli olan Şah Veliyyullah,...

Adem Benuri (k.s.)

Adem Benuri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İmam-ı Rabbani’nin halifelerinden olan Adem Benürî (ö. 1053/1643) Nakşibendiyye’yi Hindistan ve Hicaz bölgelerinde yaymış, Hulasatü’l-maarif ve Nikatü’l-esrar gibi Farsça eserler kaleme almıştır. Kendisine Ademiyye veya Ahseniyye adında bir tarikat kolu nispet...

Seyyid Nur Muhammed Bedayuni (k.s.)

Seyyid Nur Muhammed Bedayuni (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan – Yeni Delhi’de , Nizameddin Evliya dergahı yakınında Evliyanın büyüklerindendir, seyyid olup soyu Rasülullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e ulaşır. Hindistan’ın Bedayun şehrindedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Seyyid Nur Muhammed...

Şeyh Seyfeddin Faruki (k.s.)

Şeyh Seyfeddin Faruki (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan – Serhend’de İmam Rabbani hazretlerinin 200 metre güneyinde İmam-ı Rabbani Hazretleri nin torunu ve eI-Urvetü’l-Vüska Muhammed Masum el Faruki Hazretleri’nin altıncı oğludur, ismi Muhammed Seyfüddîn, nisbesi Farükî’dir. Muhyi’s-sünne (sünneti...

Muhammed Masum (k.s.)

Muhammed Masum (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan – Serhend’de İmam Rabbani Hazretlerinin türbesinin 200 metre kuzeyinde Asıl adı Muhammed’di. Günaha düşmekten ve şüphelilere yaklaşmaktan çok sakındığı için ”Ma’sum” lakabıyla anılırdı. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğludur. 1599...

Muhammed Bakibillah (k.s.)

Muhammed Bakibillah (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan – Delhi’de sadar Bazaar bölgesinde Muhammed Bâki Billah hazretleri 1563 (H.971) senesinde Kâbil şehrinde doğdu. Babasının ismi Abdüsselâm olup, fazîletli bir zâttı. Annesi ise hazret-i Hüseyin’in soyundan olup, seyyide...