keyboard_arrow_down Edirne

Süleyman Zati Efendi

Süleyman Zati Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – keşan Anadolu velîlerinin büyüklerinden. Aslen Geliboluludur. Keşan’da ikâmet ettiğinden, Keşanlı Süleymân Zâtî diye meşhûr oldu. Zâtî mahlasıyla söylediği şiirleri pek hoştur. Doğum târihi ve yeri kesin olarak belli...

Neşati Ahmed Dede

Neşati Ahmed Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Muradiye camii XVII. asır Mevlevi sufi ve şairlerinden olan Neşati‘nin asıl adı Ahmed’dir. Hayatı hakkında kaynakların verdiği bilgiler oldukça sınırlıdır. Çok nadir olmakla beraber bazı kaynaklarda adının “Süleyman”...

Recep Enis Dede

Recep Enis Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

  edirne – muradiye camii Asıl adı “Receb” olan Enis Dede, Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası, Derviş Halil Efendi adında, Gülşeni tarikatına mensup bir sipahidir. Enis Receb, çocukluk yıllarında İbrahim Efendi...

Ramazan Halife

Ramazan Halife

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne velîlerinden. İsmi Ramazan Halîfe‘dir. Edirne’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1520 (H.926) târihinde Edirne’de vefât etti. Ramazan Halîfe, tasavvuf yoluna girip, bir müddet riyâzet, nefsin isteklerini yapmamak ve mücâhede, nefse...

Dizdarzade Ahmet Efendi

Dizdarzade Ahmet Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – merkez – Sarıcapaşa (Kilerci Yakup, Hızırağa) Mahallesi, Eski Tophane, Kıyık Caddesi’nde Tophane Bayırı’nı çıkarken solda, yarısı gömülmüş tarihi çeşmenin yanındadır. Osmanlı devri âlim ve velîlerinden. Karaman’da doğup yetişti. İlk...

Muslihiddin bin Alaüddin Cerrahzade

Muslihiddin bin Alaüddin Cerrahzade

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Şeyh Şücaeddin Dergahı Osmanlı âlimlerinden ve meşhur velîlerden. İsmi, Muslihiddîn bin Alâüddîndir. Cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)’de Edirne’de doğdu. 1575 (H.983) senesinde Edirne’de vefât etti....

Bahaeddin Bin Lütfullah

Bahaeddin Bin Lütfullah

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi Mevlânâ Behâeddîn bin Şeyh Lütfullah‘tır. Doğum târihi kaynaklarda bulunamamıştır. 1490 (H.895) senesinde Edirne’de vefât etti. Babası Şeyh Lütfullah, Hak yolu yolcularının rehberi ve helâke...

Pamuk Kadı – Abdüllatif Efendi

Pamuk Kadı – Abdüllatif Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  edirne – merkez – kasımpaşa camii Anadolu’da yetişen İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi, Abdüllatîf olup, “Pamuk Kâdı” diye tanınmıştır. Kastamonu vilâyetinden olup doğum tarihi bilinmemektedir. 1532 (H. 939)...

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Sultan cami yakınındaki Sıbyan mektebinde Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından ve velî. Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1495 (H. 900) senesinde Edirne’de vefât etti....