İstanbul – Üsküdar – Balaban Baba Tekkesinde Medfun

Abdullah Mekki Hazretleri’nin Halifesi

[toggle title=”Şeyh Mustafa Hüdaverdi Efendi’nin (k.s.) Silsile-i Şerifi” load=”hide”] 1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)
2. Hz. Ebû Bekir (ra.)
3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.)
4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.)
5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.)
6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.)
7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.)
8. Hz. Ebû Ali-i Fâremedî (ks.)
9. Hz. Yusuf-ı Hemedânî (ks.)
10. Hz. Abdülhâlık-ı Gücdüvânî (ks.)
11. Hz. Ârif-i Rivgerî (ks.)
12. Hz. Mahmud İncir-i Fağnevî (ks.)
13. Hz. Ali-i Râmitenî (ks.)
14. Hz. Muhammed Baba-ı Semmâsî (ks.)
15. Hz. Emir Külâl (ks.)
16. Hz. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddîn (ks.)
17. Hz. Alâeddîn-i Attar (ks.)
18. Hz. Yakub-ı Çerhî (ks.)
19. Hz. Ubeydullâh-ı Ahrâr (ks.)
20. Hz. Muhammed Zâhid (ks.)
21. Hz. Muhammed Derviş (ks.)
22. Hz. Hâcegi-i Emkenegî (ks.)
23. Hz. Muhammed Bâkî (ks.)
24. Hz. İmam Rabbânî Ahmed Fâruk es-Serhendî (ks.)
25. Hz. Muhammed Ma’sûm (ks.)
26. Hz. Şeyh Seyfüddin (ks.)
27. Hz. Seyyid Nur Muhammed-i Bedvânî (ks.)
28. Hz. Şemsüddin Cân-ı Cânân-ı Mazhar (ks.)
29. Hz. Şeyh Abdullâh-ı Dehlevî (ks.)
30. Hz. Mevlânâ Ziyâüddin Hâlid-i Bağdâdî (ks.)
31. Hz. Şeyh Abdullah Mekki (ks.)
32. Hz. Şeyh Mustafa Hüdaverdi (ks.)

[/toggle]

Üsküdar’daki Balaban Tekkesin de medfun bulunan Şeyh Mustafa Hüdaverdi Efendi , Eskişehir’de doğmuştur. Kendisi, meşayih-i Nakşibendiye’den Mevlana Halid halifesinden Abdullah el-Mekki Hazretleri’nin halifesidir.. Yirmi üç sene bu zata hizmet etmiş ve ondan icazet almıştır. Kendisi İstanbul’a geldikten sonra on beş sene kadar Üsküdar’da Eskihamam civarındaki mektepte oturdu ve Ahmet Çelebi Mescidi’nde cuma ve pazartesi geceleri Hatm-i Haceganiyi kıraatle ve terbiye-i salikin ile meşgul oldu. Seksen yaşında iken vefat etti. Kabir taşında şunlar yazılıdır ;

1310 (1892). Ecille-i meşayih tarik-i ehlullahdan
eş-şeyh el-hac Seyyid Mustafa Hüdaverdi
el-Halid hazretlerinin ruhuna

Fatiha.
[toggle title=“Kaynaklar load=”hide”] Kaynak ; Üsküdar Meşhurarı , Yayına hazırlayan Azmi Bilgin , Üsküdar Belediyesi Yayınları
[/toggle]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz