Kayserili Mehmed Tevfik Efendi

tarafından
155
Kayserili Mehmed Tevfik Efendi

 

Mutasavvıf (Kayseri, Yeşilhisar / Keşlik Köyü.? – İstanbul 1927). Babası Kayserili Hasan Efendi’dir. Aile Kayseri’de oturmakla birlikte Hasan Efendi İstanbul’da çalışmaktaydı. Bu sebeple kardeşi İbrahim Ethem ile birlikte İstanbul’a gitti. İstanbul’da babasının yanındayken tasavvufi çevrelerle tanıştı. Halvetiyye-i Şabaniyye şeyhi ve “Fatih Türbedarı” namıyla tanınan Ahmed Amiş Efendi (1807-1920)’nin sohbetlerine katıldı. Bu ortamda memleketine nisbetle “Kayserili” lakabıyla tanındı. Ahmed Amiiş Efendi, ölümünden sonra yerine başhalifesi olan Mehmed Tevfik Efendi’yi şeyh olarak bıraktı. Amiş Efendi‘nin 1920 yılmda vefatından 1927 yılına kadar yaklaşık yedi yıl postnişinlik etti. Kendisinden sonra Ahmed Amiş Efendi’nin talebelerinden Ahmed Tahir Maraşı Efendi (1885-1954) posta oturdu.

Bir mutasavvıf olmakla birlikte -Halvetiliğin prensipleri gereği- iş güç sahibi idi. Bu sebeple Sultan II. Abdülhamid’in sarayında mutfaktan yemek tablasını getirip götürmek şeklindeki tablakarlık veya fırıncılık işiyle görevli olarak bulundu. II.Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin ardından saray personeli ile birlikte kendisi de bu görevden ayrıldı. Saraydaki görevi ve bu görevden ayrıldıktan sonraki meslek hayatı hakkında yazılı kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Eser kaleme almamışsa da kendisinden birtakım tasavvufi derinliğe sahip sözler nakledilmiştir. Bunlardan biri “Hayrın da hak, şerrin de hak: şerrin bu mazhardan zuhur etmesin.” şeklindedir.

İlginizi Çekebilir  Hüseyin Nazmi Geylani

Nüzhet Hanun’la evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Akrabaları halen Kayseri’de yaşamaktadır. Vahdet-i vücut anlayışının son devirlerdeki en önemli temsilcileri olarak görülen Halveti-Şabani sufileri arasında en az tanınanı sayılabilecek olan Mehmed Tevfik Efendi‘nin silsilesi Ahmed Amiş Efendi ve Kadızade Ömer-i Halveti vasıtasıyla ünlü sufi Kuşadalı İbrahim-i Halveti (l774-1818)’ye ulaşır.

Kaynak ; Kayseri Ansiklopedisi
Kayseri ve Çevresinde Ziyaret Yerleri , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları
Kayseri’nin Manevi Mimarları , Muhsin İlyas Subaşı , Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Kayseri İlmiye Tarihinde Meşhur Mutasavvıflar , Ali Rıza Karabulut , Seyyid Burhaneddin Vakfı
Kayseri Uleması , H. Mehmed Zeki Koçer