Ahmed Ümidi

tarafından
143
Ahmed Ümidi

İstanbul – Fatih – Çırçır camii yanında

Ahmed Ümîdî, Bulgaristan sınırları içinde yer alan Kazanlık kasabasında (Akçakızanlık) doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Celvetiye tarikatı şeyhlerinden İsmail Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta pek çok alanda ilim tahsil ettikten sonra Celvetiye tarikatının âdab ve erkânını öğrenmiş, İstanbul’da Küçük Ayasofya’da Hüseyin Ağa zaviyesinde şeyhlik makamında bulunmuştur. Zamanın şeyhülislamı, Ümîdî’nin ilminden istifade edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve onu Şehzade Cami’ine vâiz olarak tayin etmiştir. 1694’te vefat etmiştir.

Cuma günleri kırk veya kırk sekiz sene boyunca tefsir üzerine vaazlar veren Ümîdî, böylelikle Kur’ân-ı Kerim’in tamamının tefsirini yapmıştır. Sûfiyâne sözleri, ilahi ve naatları ile meşhur olan Ümîdî’nin pek çok eserinin olduğu belirtilir. Mecâlis-i Evliyâ isimli bir risalesi olan şairin, tıpla ilgili Keşf-i Beyân adlı kitabın tercümesini de yapmıştır. Ayrıca; ayet, hadis, duâ, ilahi ve çeşitli hikâyelerin yer aldığı yirmi bölümden oluşan Mecâlis’i vardır.

İlginizi Çekebilir  Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Eserleri: Mecalisü’l-Evliya, Divan-ı ilahiyat, Tercüme-i Keşf-ü Beyat fi’t-tıb, Risaletü’l-Ed’iye’dir.

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988