Seyyid Muhammed Kadri Hazin (k.s.)

tarafından
73590
Seyyid Muhammed Kadri Hazin (k.s.)

Anadolu velîlerinden. 1898 (H.1316) senesinde Cizre’de doğdu. Babasının ismi Seyyid Hâşim’dir. Babası ve annesi Peygamber efendimizin mübârek neslindendir. İlim öğrenme çağı gelince, Muhammed Hazîn âlim ve sâlihlerden olan babası ve dedesinden ders almaya başladı. Bu arada anne ve babasını kaybetti ve çok üzüldü. O sırada evlerine Gavs-ı Geylânî’nin geldiğini gördü. Ona; “Oğlum ne merak ediyorsun? Baban,Rabbi’nin dâvetini kabûl ederek gitti. İşte her hususta babanım. Maddî ve mânevî hiçbir şeyden endişe etme.” buyurdu.

Mehmed Hazîn, zâhirî ilimleri Molla Abdurrahmân’dan öğrendi. Molla Abdurrahmân ondaki kâbiliyeti fark ederek sık sık; “Sakın ilmi terk etme. Şâyet terk edersen Allahü teâlânın sana verdiği bu zekâ, hâfıza ve kâbiliyet, yarın kıyâmet günü senden dâvâcı olacaktır.” buyurdu. Muhammed Hazîn, Molla Abdurrahmân’ın derslerine devâm ederken gördüğü rüyâyı şöyle anlattı: “Hocamın ders verdiği câmiin bahçesinde bir incir ağacı vardı. Arştan yeşil bir nûr, direk gibi buraya inmiş, ben de o nûrun altında ve toprağı kazıyordum. Topraktan çıkan insan kemiklerini omuzuma koyuyordum. Sanki yerin dibini bulmuş gibi kazdım, omuzlarımda insan kemikleri oldukça yükselmişti.” Ertesi gün rüyâsını hocasına anlatınca, Muhammed Abdurrahmân; “Elhamdülillah rüyân rahmânîdir ve şuna işârettir: Bütün seyyid cetlerinin bereketi nûru senin üzerinde toplanacaktır. Sen hepsinin vârisi olacaksın, atalarından bâzısı orada yatıyor.” buyurdu.

İlginizi Çekebilir  Hz. Nuh (a.s.) - Şırnak

Muhammed Hazîn sonraları Şeyh Muhammed Said’in sohbetlerine devâm etti. Bağekun’da oturan Şeyh Muhammed Said’i dört defâ Bağekun’da ziyâret etti. Bu ziyâretleri sırasında vilâyet makâmının en üst derecelerine kavuştu.

Hocasından icâzet alan Muhammed Kadri Hazîn, Cizre’de talebe yetiştirmeye ve insanlara Allahü teâlâya kavuşturan yolu anlatmaya başladı. Birinci Dünyâ Harbi sırasında Musul, Kerkük, Süleymâniye bölgelerini muhârebesiz alarak ele geçiren İngilizler, Cizre’ye 50 km uzaklıktaki Zaha kasabasına kadar geldi. İngiliz komutanı birkaç gün sonra Cizre’ye de geleceğini bildirdi. Bunun üzerine Cizre halkının bir kısmı silâha sarıldı, bir kısmı ise düşman esâretine girmemek için göç hazırlıklarına başladı. Bunun üzerine Muhammed Hazîn; “Hiç kimse endişe ve hicret etmesin. Hiçbir yabancı Cizre’ye giremeyecektir. Herkes emin olsun.” buyurdu. Fakat sabah olunca, İngiliz ordusu Cizre’ye hareket etti. O sırada Londra’dan gelen yıldırım bir telgrafla; “Hudud, Hizil Irmağıdır. Irmağı geçmişsen de ilerlemeden hemen dön!” emri geldi. İngiliz komutanı Cizre’ye girmeden geri döndü.

İlginizi Çekebilir  Yusuf Bin Kuseyr Kümbeti - Ataba Kümbezi - Azerbaycan

Şeytana tapanlardan biri müslüman olup, Muhammed Kadri’nin talebesi olmuştu. Bir gün Cizre’den köyüne giderken yolda yağmura yakalandı. Müthiş şimşek çakıyor ve yıldırım düşüyordu. Bir ara yıldırımın, çok yakınlarında parladığını fark etti. Korkusundan hemen bir kayanın yanına siperlendi. Birkaç gün sonra Cizre’ye gidip Muhammed Kadri’yi ziyâreti sırasında, bu mevzu açılmamışken, Muhammed Kadri, onun îmânının kuvvetlenmesi için; “Geçen gün köyüne giderken şimşekten çok mu korktun da, bir kayanın dibine saklandın?” diye sordu. Talebe; “Evet. Bizim oralarda çok yıldırım düşer. Fakat o gün gibi korkulu bir an ömrümde geçirmedim.” dedi. Bunun üzerine Muhammed Kadri; “Şâyet ben yıldırıma teveccüh etmeseydim, yıldırım üzerine düşecekti. Allahü teâlânın izniyle nazarım yıldırımın hedefini değiştirdi.” buyurdu.

Muhammed Hazîn ömrünün sonlarına doğru rahatsızlandı.Kendisini uzak yerlerden ziyârete gelen talebelerine; “Bu son görüşmemizdir. Allahü teâlânın velî kulları âhirete intikal edince, sermâyelerini de berâberlerinde götürürler. Kalbinizdeki nûr ve zikre sebeb biziz. Onun için fazla çalışırsanız, kalbinizin mânevî sermâyesi artar.” buyurdu. 1961 senesi Kasım ayının on ikinci günü 63 yaşındayken vefât etti. Kalabalık bir cemâat tarafından kılınan namazdan sonra Cizre’de Nûh aleyhisselâmın makâmı denilen türbenin ayak tarafına defnedildi.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Çelebi Süleyman Kaya

KERÂMET VE MENKÎBELERİ

SENİN KİTÂBIN OLMAZ MI?

Muhammed Hazîn, hocasının oğlu Mahmûd ile aynı dersleri okuyordu. Molla Abdurrahmân’ın yanında bir tek kitab olduğundan bu kitabı oğluna verdi ve; “Yarın şu kadarını ezberleyeceksiniz?” dedi. Muhammed Hazîn o kitabı aradı, fakat bulamadı. Düşünceli bir şekilde evine gitti. O gece rüyâsında hazret-i Ali’yi gördü.Hazret-i Ali ona; “Mahmûd’un babasının kitabı var da, senin babanın kitabı olmaz mı?” diyerek ezberlenecek kısmı Muhammed Hazîn’e tâlim ettirdi ve bir okumada ezberledi. Sabahleyin derste Mahmûd tam okuyamayınca, Molla Abdurrahmân biraz sertleşti ve Muhammed Hazîn’e oku dedi. Muhammed Hazîn kusursuz ve noksansız okuyunca, Molla Abdurrahmân bunun mânevî olduğunu anladı ve sordu. Muhammed Hazîn durumu olduğu gibi anlattı.

KAYNAKLAR

1) Gönül Sultanları ve Hak Sohbetleri (Süleymân Kaya); s.213