Bursa – Emir Sultan Kabristanında

Hayatı ….

Şeyh Abdullah Efendi –
Nakşibendi Münzevi Dergahı kurucusu – 1796Hüve’l-Hayyü’l-Bakî
Kutb-ı çerh-i zühd ü takva gavs-i mülk-i ittika
Şeyh Abdullah Efendi kabr-i cennet-rayiha
Fakrı fahr itmiş aceb sultan-ı istiğna idi
Vasf-ı tecrîdinde kasırdır lisan-ı madiha
Fakr iken hali nîce vîran abad eyledi
Kalbi darü’d-darb-ı kudretden bulurdı layiha
Cami’-i Burusa’da tertîb-i kütüb-i hoş-hayr idi
Olmamış bir hatıra bu zata dek bu saniha
Ehl-i servet kam-res olmadığı hayr-ı cemîl
Geldi yüzinden dahî nîce hususî tayiha
Gitdi üçler canib-i ğaybe du’a-yı hayırla
Rüh-ı pakine di sıdk-ı kalb ile el-Fatiha sene 1210

 

 

Emir Sultan Kabristanındaki Münzevi Dergahı Şeyhleri 

Şeyh Sadık Efendi , Reisulkurra
Nakşibendi Münzevi dergahı Şeyhi 1845Hüve’l-Bakî
Hace-i ilm-i kıraet hafız-ı ayat-ı Hak
Ya’nî Şeyh Sadık Efendi ol fazîlet-ihtiva
Ruz ü şeb ta’lîm-i Kur’an eyler idi bî-ğaraz
Feyz alırdı her gelen dergahına bay ü geda
Guş-ı cana vasıl olınca hitab-ı irci
Hu diyüb vahdet-saraya göçdi ba-emr-i Huda
Böyle bir Sıddîk-meşreb zata çün kıydı felek
Olmış idi salikan-ı Nakşibende rehnüma
Kilk-i Şevkî’den düşer bir cevherîn tarîh didim
Ruh-i Çeyh Sadık Efendi eyledi firdevsi ca [1262]

 

Seyyid Hacı Mehmet Emin Efendi
Nakşibendi Münzevi dergahı Şeyhi 

Hüve’l-Hallaku’l-Bakî
Bu Dergah-ı vala-yı Münzeviyyenin vakıf-ı sanîsi sadat-ı
Nakşibendiyyeden mürşid-i agah arif-i billah
cennet-mekan firdevs-aşiyan
es-Seyyid eş-Şeyh el-Hac Hafız Mehmed Emin
Efendi ruhuna el-Fatiha
1239

 

Hacı Ahmed Ferit Efendi
Nakşibendi , Münzevi Dergahı Şeyhi , Hafız 

 

Hüve’l-Baki
Lailahe iilallah Muhammedün Resulullah
Merhum Şeyh Hafız Sadık Efendi
damadı bu dergah-ı vala-yı Münzeviyye postnişini
Hikmetîzade Hoca-yı ilm-i kıraat
eş-Şeyh el-Hac Hafız Ahmed Ferid Efendi bin Said Efendi ruhuna

 

Kaynak ; Tarihi Bursa Mezar Taşları – Emir Sultan Mezarlığı , Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan – Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu , Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları

Önceki İçerikHamza Dede – Bursa
Sonraki İçerikŞeyh Hacı Ahmet Efendi – Emir Sultan Dergahı Şeyhi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz