Hacı Mustafa Tandoğan hz.

tarafından
264
Hacı Mustafa Tandoğan hz.

Yozgat – yerköy – Tatbekirli köyü camii yanında

Yozgatlı velilerden ve Çorumlu Şeyh Ömer Lütfi Hazretlerinin halifelerindendir. Miladi 1871 yılında Yozgat’ta doğmuşlardır. Babaları Hasan Efendi, anneleri ise Ulviye Hanım’dır. Mamalı Türkmen Aşiretine mensup ve köken itibariyle Yozgat’ın Sorgun ilçesinden gelen bir sülaleden gelen Hasan Efendi, emin, cesur ve faziletli bir insan olarak tanınmıştır. Hasan Efendi, bir süre, Sultan II. Abdülhamid Han hazretlerinin yaveri olarak da görev yapmıştır.

Hasan Efendi’nin tek çocukları olan Hacı Mustafa Tandoğan Hazretleri, ilk gençlik dönemlerini Yozgat’ta geçirmiştir. Hayatlarını, Allah’ın dinini anlamaya, yaşamaya ve anlatmaya adayan Hacı Mustafa Tandoğan Hazretlerine, halk arasında (Yozgat ve Kırşehir havalisinde özellikle köprüsü olmayan köylere köprü yapılmasına öncülük ettiklerinden dolayı) “Köprücü, Köprücü Hoca, Köprücü Hocaefendi ve Köprülü” gibi isimler verilmiş ve bu isimlerle anılmışlardır.

Köprücü Hacı Mustafa Efendi Hazretleri, kendi memleketlerinden Memnune Tandoğan Hanımefendi ile evlenmiş ve bu evlilikten beş tane çocukları olmuştur.

Köprücü Hacı Mustafa Efendi Hazretleri, ilk eğitimlerini babalarının gözetimi altında bulundukları yerde almışlar, temel dini eğitimlerini ise farklı hoca efendilerin derslerine devam ederek tamamlamışlardır. Hacı Mustafa Efendi Hazretleri, klasik dini ilimleri ise, Kayseri’deki meşhur medrese alimleri olan, Hamurculuzade ve Külekcizade hocalar olarak tanınmış olan, Hacı Hüseyin Efendi, Abdullah Efendi, Hacı Zühdü Efendi gibi alimlerden tahsil etmişlerdir.

Mevlana Şeyh es-Seyyid eş-Şerif Hacı Mustafa Efendi Hazretleri, çok ciddi ve geniş bir dini ilme sahip olduktan sonra, dini ilimleri öğretmekle mezun ve yetkili kılınmışlardır. Kendileri, bizatihi, Osmanlı Devleti’nin son müderrislerinden olduklarını ifade etmişlerdir. Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin hayatlarındaki en önemli olaylardan biri, hocaları Çorumlu Şeyh Hacı Ömer Lütfi Efendi Hazretlerine intisap etmeleri gelmektedir. Kendileri bu intisaptan önce de alim ve irfan sahibi bir insan oldukları halde, hocalarının kontrolün de seyr-i süluklarının tamamlamakla çok derin bir manevi ilme sahip olmuşlardır. Bilahare hocalarının halifelerinden olma şerefine de ermişlerdir.

Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi Hazretleri, 1900’li yılların başlarında Yozgat’a yaptıkları ziyaretlerin birinde, günümüzde, Yozgat merkezde, Tonusoğlu işhanı yanında olan ve yeni restore edilen mescitte, geniş katılımlı bir toplantı tertip edilmiş ve burada yapılan sohbet ve zikir esnasında, kendisine Mahsenli Ali Efendi il birlikte Kutupluk ve Halifelik tacı giydirilmiştir. Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Hazretleri, kendilerinin “Gezginci Kutup” tayin edildiğini ve Peygamber Efendimiz Hazretlerinin ikinci bir emirlerine kadar gezici olacaklarını ve diyar diyar gezip, insanlan irşad edeceklerini söylemeleri üzerine, 1973 yılına kadar devam edecek çileli bir yaşama başlamışlardır.

İlginizi Çekebilir  Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

Mübarekler, bu kutlu hadise üzerine, gezici bir mürşid-i kamil olarak, gittikleri yerlerde manevi hizmetler ifa etmişler, geçimlerim de bilhassa imam hatiblik vazifesi yaparak sağlamışlardır. Bu dönemlerde, Köprücü Hoca Efendi Hazretlerinin görev yaptığı yerlerden birisi Yozgat’taki Osman Efendi Tekkesi Mescidi’dir.

Osman Efendi Hazretleri, Anadolu’da Ahmed Yesevi Hazretlerinin Yesevilik Yolunun büyük mürşidlerindendir. Köprücü Hacı Mustafa Tandoğan

Hazretleri, bu dergahta vazifeli oldukları dönemde, Osman Efendi Hazretleri ile manevi olarak irtibatta bulunmuş, kendilerinden feyz almışlar, ruhani olarak – ki buna üveysilik de denilmektedir – kendilerinden Yesevilik Yolunu talim ederek, icazet almışlardır.

Köprücü Hacı Mustafa Efendi hazretleri, bir süre de Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Büyükteflek Köyü’nde imam hatiplik yapmışlardır. Bu görevleri esnasında kendilerinin çok büyük bir veli olduğu anlaşılmış ve köy halkının saygı ve sevgisine mazhar olmuşlardır. Kendilerinden güzel manevi haller ve kerametler sadır olduğu köy halkının anlatımlarıyla, hatıralarıyla bilinmiştir.

RÜYADA DERS
Köprülü Hacı Mustafa Efendi hazretleri, Büyük Teflek Köyü’nde imam hatiplik yaptığı 1940’lı yıllarda, 6 yaşında bir çocuk olan Mevlana Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin kerimeleri Seyyide Münevver Hanım, bir gün rüyasında Hacı Mustafa Tandoğan Hazretlerini rüyasında gördüğünü ve kendisine İhlas Sure-i Celilini öğrettiklerini duygulanarak anlatmışlardır.

BÜYÜK TEFLEKLİ KUTUPLAR
Çiçekdağı ilçesine bağlı olan Büyük Teflek Köyü’nden Yiğit Efendi, bir gün sabah namazı vaktinde gittiğinde, içeride Köprücü Hacı Mustafa Efendi hazretlerinin namaz kıldırdığını ve arkasında üç tane sarıklı ve cübbeli zatın cemaat olarak saf tuttuğunu görmüştür. Hemen cemaate dahil olup birlikte namazı tamamladıklarında, Yiğit Efendi, bu manevi zatların bir anda ortadan kaybolduklarına şahit olmuştur. Hayretler içerisinde kalan Yiğit Efendi, bu kişileri, “Mübareklere” sorduğunda, kendileri gördüğü kişilerin caminin haziresinde medfun olan veli insanlar olduklarını söylemiş ve bunu bir sır olarak saklanmasını talep etmiştir. Nitekim bu manevi hal de ancak, kendilerinin ahirete irtihallerinden sonra köyde anlatılmıştır. Bununla birlikte, kendileri, yıllar sonra Yerköy’de talebeleriyle yaptıkları bir sohbette, bu hadiseye değinerek, bu üç kişinin de kendi dönemlerinde kutup makamına erişmiş ve o köyde yaşamış kişiler olduklarını anlatmışlardır.

İlginizi Çekebilir  Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi

Mübarekler, Gezginci Kutup tayin edilmelerinden sonraki dönemde, önemli seyahatlerinden birini Konya’ya yapmışlar ve Konya’da, Mevlana Hazretlerinin 25 yıl türbedarlığını yapmışlardır. Burada iken, manen Mevlana Hazretlerinin feyz ve himmetlerine erişen Mübarekler, Konya’dan ayrılmasını da Mevlana hazretlerinin istediğini ve “Oğlum Mustafa, Allah aşkına tamam, burada bize yaptığın hizmet yetişir, ben yarın mahşerde senin hakkını ödeyemeyeceğim oğlum, git, başka yerlerde de insanların sana ihtiyaçları var, sen mana güneşisin, insanları kendinden mahrum eylemeli buyurduklarını anlatmışlardır.

1973 yılına kadar, yaklaşık 60 yıl gezginci veli olarak diyar diyar, Konya’dan Halep’e, Şam’a varıncaya kadar gezen ve ziyaret ettiği yerlerde uzun veya kısa dönemler yaşayıp hizmet yapan Mübarekler, mana aleminde Peygamber Efendimiz ‘’Artık, “Yerköy’e yerleşecek ve bekleyeceksin, insanlar yanına gelecekler” buyurmaları üzerine, son olarak bir kez daha kutsal toprakları ziyaret etmiş, buradan da son mekanları olacak olan Yozgat’ın Yerköy ilçesine gelmişlerdir.

Mübarekler, ilçe halkının gayet iyi bildikleri üzere, küçük ve tek odalı, mütevazı bir eve yerleşmişlerdir. Yerköy’e manevi olarak gelip yerleştiklerinde, 102 yaşlarında bulunan mübarekler, bu tarihten sonra, 13 yıl daha yaşamış ve mukaddes hayatlarını burada tamamlamışlardır.

Kendilerinin Yerköy’ü şerefilendirmelerinden kısa bir süre sonra, ilçe ve havalisinde yaşayan insanlar, kendilerine büyük bir teveccüh göstermeye başlamış, evlerine akın akın ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Öyle ki, kendilerini bu yıllarda hem halktan insanlar, hem maneviyat yolunda olan insanlar hem de devlet ve siyaset adamları ziyaret etmiştir.

Köprücü Hacı Mustafa Efendi hazretleri, son dönemlerinde birçok insanın hidayetine vesile olmuşlar ve onlarca talebe yetiştirmişlerdir. On iki tarikatın yolunu bilen ve tarif etme icazeti bulunan mübareklerin yetiştirdikleri güzide talebeleri de kendileri gibi çevre halkının saygı ve sevgisine mazhar olmuştur.

İlginizi Çekebilir  Kahraman Celal Baba

Mübareklerin manevi kardeşleri olan Mahsenli Ali Efendi Hazretleri’nin, hocaları Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Hazretlerinin 1924 yılında vefat etmeleri üzerine 1924’ten 1951 yılına kadar 27 yıl kutbul aktab olarak görev yaptıkları ve kendilerinin Hakk’a yürümeleriyle de Köprücü Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinm 1951 yılında bu makama getirildikleri ve vefat ettikleri 1986 yılma kadar da tam 35 yıl kutbul-aktab olarak kaldıkları, tabii olarak, az kişinin bildiği manevi bir sırdır. Kendilerinden sonra da, bu kutbul aktablık tacı, Mevlana Şeyh Esseyyid eş-Şerif Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerine giydirilmiş ve M. Sıddık Haşimi Hazretleri de 1986 yılından vefat ettikleri 1988 yılma kadar, 2 yıl bu manevi makamda bulunmuşlar ve bu görevi ifa etmişlerdir.

Mübarekler, yaşadıkları dönemde, memleketimizin önde gelen manevi kişilikleriyle diyalog içerisinde olmuşlardır. Bu kişiler, mesela, Yozgatlı Şeyh Büyük Hacı Ahmed Efendi, Mahsenli Ali Efendi, Gedik Hasadı Sakir Efendi, Osman Nuri Bağdadi Efendi, Şeyhzade Ahmed Efendi, Muhammed Sıddık Haşimi Efendi, Muhammed Raşid Erol Efendi, Gaziantepli Bilal Nadiri Hazretleri gibi muhterem insanlardır.

Mevlana Şeyh Es-Seyyid Eş-Şerif Köprücü Hacı Mustafa Efendi Hazretleri, miladi 5 Kasım 1986 yılında Allahü Teala Hazretlerine kavuştular…

Cenazelerini, Mevlana Muhammed Sıddık Haşimi Hazretleri ile Raşid Hocaefendiler yıkamıştır. Cenaze namazlarına çok büyük katılım olmuş ve kendileri sabah namazı vakti vefat ettikleri ve kimseye de tam olarak vefatları bildirilmediği halde, ülkemizin çok uzak şehirlerinden bile öğle namazı akabinde kılınan cenaze namazına katılan insanlar olmuştur. Bu durum, cenazeye uzak yerlerden gelen insanların vefat olayını kendilerine manen bildirildiğini açıklamaları üzerine, anlatılmış ve cemaat arasında paylaşılmıştır.

Cenaze namazlarını Yozgatlı Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin Hocaefendi Hazretlerinin kıldırmalarının karar verilmişse de, kendileri, cenazeye, Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ruhaniyetlerinin iştirak ettiklerini ve Kendilerinin imamette oldukları bir durumda, imamlıkk yapmaktan haya edeceğini ifade etmeleri üzerine, namazı, halifelerinden Halit Efendi kıldırmıştır.

Mübarekler, Tatbekirli Köyü Camü bahçesinde kendisinden önce vefat etmiş ve orada defnedilmiş olan hanımları Seyyide Memnune Hanımefendinin yanında defnedilmiştir.

Kaynak ; 12 Tarikat Piri ve Tasavvuf Yolu , Muhammed Sıddık Haşimi