Çarşamba, Şubat 16, 2022

Muhammed Nasir Andelib (k.s.)

0
Hindistan'daki Nakşibendiyye'nin önemli temsilcilerinden ve tarîkat-ı Muhammediyye-i Halisa'nın kurucusu olan Andelib (ö. 1172/1759), Gülşen lakaplı Şah Sa'dullah'ın halifesidir. Hz. Peygamber'in torunu Hz....

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

0
Hindistan'da yetişmiş önemli İslam alimlerinden biri olan Şah Veliyyullah (ö. 1176/1762) hem ıslahatçı fikirleri hem de tasavvufî yönüyle dikkat çekici bir şahsiyettir. Nakşibendiyye'nin...

Adem Benuri (k.s.)

0
İmam-ı Rabbani'nin halifelerinden olan Adem Benürî (ö. 1053/1643) Nakşibendiyye'yi Hindistan ve Hicaz bölgelerinde yaymış, Hulasatü'l-maarif ve Nikatü'l-esrar gibi Farsça eserler kaleme almıştır. Kendisine...

Şeyh Abdürrezzak

0
Hace Hasan Attar'ın ulu sufilerinden ve halifelerindendir.  Anlatıldığına göre rabıtaya çok önem verirdi. Bir gün Seyyid Kasım-ı Tebrîzî'yi ziyarete gitti. Seyyid hazretleri...

Hace Hasan Attar

0
Hace Alaeddin Attar hazretlerinin muhterem evladıdır. Çocukluk günlerinde Bahaeddin Nakşibend hazretlerinin nazarlarında büyümüştür. Şöyle anlatılmıştır: "Bir gün Hace Hasan...

Emir Hüsameddin Buhari

0
Seyyid Emir Külal hazretlerinin oğlu Emir Hamza'nın ilk halifesidir. Buharanın büyük alimlerinden Mevlana Hamidüddin Şaşi'nin oğludur. Hamidüddin Şaşi, Hace Şah-ı Nakşibend ile aynı...

Emir Hamza

0
Seyyid Emir Külal hazretlerinin ikinci oğludur. Emîr Külal hazretleri bu oğluna babasi Emir Hamza'nın adını koydu. Bundan dolayı kesinlikle bu oğlunu adıyla çağırmaz...

Hace İbrahim

0
Hace Ali Ramiteni hazretleri'nin küçük oğludur. Anlatıldığına göre, Azizan hazretleri, vefatı yaklaşınca irşad görevini yapmasi için Hace İbrahim'e ruhsat vermiş. Bağlılarından bazısının...

Hace Garib

0
Hace Evliya-ı Kebir'in oğlu ve dördüncü halifesidir. Hace Sükümani'den sonra irşad işine başlayıp halkı Hakk-a davetle meşgul olmuştur.  Şeyhü'l-ulema Seyfeddin el-Baharzî ve...

Kemal Şeyh

0
Mevdud Şeyh'in müridlerinin büyüklerindendir. Şaş vilayetinde oturdu. Hace Ubeydullah Buyurdu ki ; '' Kemal Şeyh Mevdud Şeyh'in müridi ve...